PARTİ ÜYELİĞİ

2820 Numaralı Siyâsi Partiler Kanunu’nun 6. Maddesi uyarınca;

-Her Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usullere göre siyasi partilere üye olma ve dilediği anda üyelikten çekilme hakkına sahiptir.

-Kimse, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamaz, aksi halde üyelik sıfatı bu siyasi partilerin hepsinde birden sona ermiş sayılır.

-Kimse, bir partinin birden fazla teşkilat birimine üye kaydolamaz, aksi halde son kayıt tarihinden önce yapılmış olan üyelik kayıtları geçersizdir.

 

Madde 11 – (Değişik birinci fıkra: 12/8/1999 – 4445/4 md.) Onsekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları
kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir.

Ancak;
a) (Değişik: 12/8/1999 – 4445/4 md.) Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu
kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu
görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.
b) 1 – Kamu hizmetlerinden yasaklılar,
2 – (Değişik: 2/1/2003-4778/7 md.) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
3 – (Değişik: 2/1/2003-4778/7 md.) Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına
mahkûm olanlar,
4 – Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak
tahrik etme suçundan mahküm olanlar,
5 – (Değişik: 2/1/2003-4778/7 md.) Terör eyleminden mahkûm olanlar,
6 – (Mülga: 12/8/1999 – 4445/4 md.)
Siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.
(Ek: 12/8/1999 – 4445/4 md.) Yükseköğretim elemanları, yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında Yükseköğretim
Kanunu uygulanır.

 

ÖTÜKEN BİRLİĞİ PARTİSİ’NE ÜYE OLMAK İSTİYORSANIZ, ÜYELİK FORMUNU DOLDURARAK GENEL MERKEZİMİZE POSTA YOLUYLA VEYA BİLGİ@OTUKEN.ORG.TR E-POSTA ADRESİMİZE GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

BAĞIŞ

BAĞIŞ

AİDAT

AİDAT

PARTİ TÜZÜĞÜ

PARTİ TÜZÜĞÜ

PARTİ PROGRAMI

PARTİ PROGRAMI